تفاوت رژیم کتوژنیک با لو کرب

تفاوت رژیم کتوژنیک با رژیم‌های کم کربوهیدرات (لو کرب)

انواع رژیم کم کربوهیدرات وجود دارد به طوری که رژیم کتوژنیک نیز زیرمجموعه آنها محسوب می شود و برحسب میزان کربوهیدرات موجود در رژیم غذایی روزانه طبقه بندی می‌شوند
رژیم های محدود کردن درمانی کربوهیدرات یا به اختصار (TCR) در سه سطح زیر تقسیم بندی می شود:
۱- رژیم کتوژنیک یا رژیم با کربوهیدرات بسیار پایین:

در این رژیم مقدار نت کرب دریافتی روزانه نباید بیشتر از ۲۰ گرم باشد این تعریف از رژیم غذایی اتکینز گرفته شده است ولی از طرفی مطالعات مرکز مطالعات Vitra health مبنا را زیر ۳۰ گرم نت کرب دریافت روزانه در نظر می‌گیرد. به هر حال در عمل در هر دو رژیم بدن وارد فاز کتوز تغذیه ای می شود و در این افراد محدودیت دریافت کالری توصیه نمی گردد بلکه توصیه می شود تا موقع سیر شدن از غذاهای مجاز میل کنند.
۲- رژیم لوکرب متوسط:
در این رژیم میزان نت کرب روزانه ۲۰ تا ۵۰ گرم است و این سطح از محدودیت ممکن است منجر به کتوز تغذیه ای بشود یا نشود! ولی اکثر افراد در این رژیم نیز وزن کم می کنند و مارکر های متابولیک آنها بهبود می یابد همچنین در این رژیم نیز معمولاً محدودیت دریافت کالری توصیه نمی شود.
۳- رژیم لوکرب لیبرال:
در این رژیم میزان دریافت نت کرب روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ گرم است با این سطح از محدودیت کربوهیدرات،کاهش وزن و کتوز تغذیه ممکن است رخ ندهد ولی مطالعات نشان داده اند که حتی این سطح از محدودیت کربوهیدرات نیز می تواند منجر به بهبود مارکرهای متابولیک مانند کنترل قند خون، افزایش چربی مفید خون( HDL ) و کاهش تریگلیسرید (TG) شود.در این رژیم محدودیت کالری ممکن است همراه با محدودیت نت کرب اعمال شود.