آیا قبل آز شروع رژیم کتوژنیک انجام آزمایش خون و ادرار لازم است؟

آیا قبل از شروع رژیم کتوژنیک انجام آزمایش خون و ادرار لازم است؟ 

بلی لازم است . حتی اگر سابقه بیماری دیگری ندارید و صرفا برای کاهش وزن قصد گرفتن رژیم کم کربوهیدرات را دارید توصیه می شود قبل از شروع رژیم کتوژنیک آزمایش های خون و ادرار زیر انجام شود.


CBC - dif
Bun-Cr
FBS - Hb A1c
AST - ALT
TG-T.col -LDL- HDL
TSH-T3-T4
Ca-P
25(OH)VitD3

U/A