میوه های مجاز در رژیم کتوژنیک

میوە های مجاز در رژیم کتوژنیک

میوە های مجاز در رژیم کتوژنیک  محدودند و ان هایی کە مجازند زباد در دسترس ما نیستند، مثل «اووکادو» و «توت ها»،

اما ریواس به عنوان میوه ای بومی منطقه می تواند جایگزین خوبی باشد،

ریواس سرشار از پتاسیم است و میتوان کمبود پتاسیم این رژیم را جبران کند، دو اونس یعنی حدود 56 گرم از ان 1.5 گرم نت کرب دارد،