سبزیجات در رژیم کتوژنیک

عدد مربوط به هر شکل، میزان کربوهیدرات خالص هر ماده، در ۱۰۰ گرم از آن ماده را نشان میدهد.
اگر شما روی یک رژیم کم کربوهیدرات معمولی هستید، میتوانید بدون محدودیت از سبزیجاتی که نت کربشان کمتر از ۵ گرم است مصرف کنید، اما مصرف سبزیجاتی که بیشتر از۵ گرم نت کرب دارند باید کمی با ملاحظه از صورت گیرد.
 توجه کنید که مصرف سبزیجات برای دریافت پتاسیم و سایر مواد معدنی بسیار ضروری است.

سبزیجاتی که میزان نت کربشان کمی بیشتر است
اگر شما روی یک رژیم کم کربوهیدرات معمولی هستید، میتوانید بدون محدودیت از سبزیجاتی که نت کربشان کمتر از ۵ گرم است مصرف کنید، اما مصرف سبزیجاتی که بیشتر از۵ گرم نت کرب دارند باید کمی با ملاحظه از صورت گیرد.
توجه کنید که مصرف سبزیجات برای دریافت پتاسیم و سایر مواد معدنی بسیار ضروری است

در شکل فوق هر بشقاب محتوی بیست گرم نت کرب است، اگر شما از سبزیجاتی که نت کرب زیر بیست گرم دارند مصرف کنید، میتوانید یک و نیم کیلو اسفناج بخورید! اما اگر مثلاً فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی اضافه کنید ، مقدار نت کربتان بیشتر میشود.
 منبع : dietdoctor.com