چند شگرد برای افزایش مصرف چربی در شروع رژیم کتوژنیک

یکی از اشتباهات رایج افراد در شروع این رژیم این است که از مصرف چربیها میترسند، باید گفت که اساس این رژیم بر مصرف چربیها است، مخصوصا در روزهای اغازین رژیم که شما مصرف کربوهیدراتها را حذف میکنید، باید چربیها را به عنوان سوخت جدید به سلول ها برسانید، در غیر اینصورت بدن پیام قحطی دریافت کرده و وارد شوک میشود

روشهای زیر را به کار ببرید.

1.گوشت، سبزیجات، ماهی و یا تخم مرغ را بخارپز نکنید، بلکە انها را در کرە سالم پخت کنید.

2.از چربیهای مختلف استفادە کنید ،نە فقط یک نوع چربی.

3.ظرف سالاد و سبزیجاتتان را با روغن چرب کنید.

4.کرە، خامە یا روغن نارگیل بە چای یا قهوەتان اضافه کنید.

اینکه چه مقدار چربی در روز مصرف کنید، بستگی به وضعیت بدنی هر فرد دارد، شما باید انقدر چربی بخورید که گرسنه نمانید این مقدار شاید روزهای اول انقدر زیاد باشد که خوردنش برایتان سخت باشد، چون سوخت جدید را جایگزین سوخت قبلی میکنید.

✅بعد از چند روز کە بدنتان وارد فاز کتوز شد باید بتوانید پیام های بدنتان را بشنوید و بر اساس نیاز و میزان گرسنگیتان چربی بخورید،

معمولا توصیه میشود در هر وعده انقدر بخورید که تا پنج ساعت سیر بمانید، وعده شام باید شما را تا صبح روز بعد سیر نگهدارد.