چگونه رژیم های غذایی کم کربوهیدرات مانند کتوژنیک منجر به کاهش وزن میشود؟

چگونه رژیم های غذایی کم کربوهیدرات مانند کتوژنیک منجر به کاهش وزن میشود؟


مطالعات نشان داده اند که رژیم کم کربوهیدرات نسبت به رژیم کم چرب بیشتر منجر به کاهش وزن می گردد. علت این اتفاق می تواند ناشی از کاهش سطح انسولین خون -از هورمون های چربی ساز- در رژیم کم کربوهیدرات باشد ولی سایر علل دیگر مانند کاهش احساس گرسنگی و کاهش دریافت کلی کالری نیز مطرح است. 

رژیم کم کربوهیدرات با چند مکانیسم منجر به کاهش اشتها می گردد:

اولین مورد به تولید اجسام کتونی بر می گردد به طوری که کتون ها موجب افزایش هورمون سیری مانند؛ کولەسیستوکینین(cholecystokinin) و کاهش هورمون گرسنگی مانند؛ گرلین (ghrelin) می گردد.

از طرفی مطالعات نشان داده‌اند که رژیم های غذاهای حاوی پروتئین کافی و فیبر فراوان، موجب احساس سیری به مدت طولانی تر می گردند در حالی که رژیم‌های با پروتئین ناکافی منجر به ایجاد احساس گرسنگی می شود.

همچنین رژیم های با کربوهیدرات پایین موجب تحریک «مرکز غذا - پاداش» در مغز نمی گردد در حالیکه مطالعات نشان داده اند که رژیم های حاوی غذاهای نشاسته ای و قندی می‌تواند منجر به فعال کردن این سیستم و افزایش ولع و پرخوری گرددو

مطالعات اخیر نشان می دهد فقط میزان چربی ذخیره شده نیست که اهمیت دارد بلکه محل آن هم مهم است به طوری که چربی اطراف احشا شکمی و چربی کبد ،فاکتور خطر مهمتری برای دچار شدن به اختلالات متابولیک، بیماری قلبی وحتی سرطان می باشد، از طرفی محققان نشان داده اند که رژیم کم کربوهیدرات نسبت به رژیم پر کربوهیدرات با کالری مشابه بیشتر منجربه کاهش چربی احشایی می گردد  (Miyashita et al., 2004; Volek et al., 2004)

منابع: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16129086/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25402637/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4313585/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10365993/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18282589/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15836464/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23221572/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3473928/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15331203/