وارد کردن نظر در مورد رژیم کتوژنیک، درمان ایدآل برای دیابت نوع ۲ . با وارد کردن نظر خود به دیگران کمک کنید.
ردیف نظر نمایش