وارد کردن نظر در مورد آیا قبل آز شروع رژیم کتوژنیک انجام آزمایش خون و ادرار لازم است؟ . با وارد کردن نظر خود به دیگران کمک کنید.
ردیف نظر نمایش