وارد کردن نظر در مورد کتوز چیست؟ آیا در افرادی که بیماری زمینه ای ندارند احتمال کتواسیدوز وجود دارند؟ . با وارد کردن نظر خود به دیگران کمک کنید.
ردیف نظر نمایش