وارد کردن نظر در مورد نت کرب با زبان ساده در دانه ها ، آجیلها و سبزیجات . با وارد کردن نظر خود به دیگران کمک کنید.
ردیف نظر نمایش
تشکر خلاصه و مفید بود