وارد کردن نظر در مورد چند اصل مهم در تثبیت وزن بعد از رژیم کتوژنیک . با وارد کردن نظر خود به دیگران کمک کنید.
ردیف نظر نمایش