وارد کردن نظر در مورد رژیم غذایی کتوژنیک در افرادی که کیسه صفرا را جراحی کرده اند . با وارد کردن نظر خود به دیگران کمک کنید.
ردیف نظر نمایش