وارد کردن نظر در مورد توصیه های دکتر برگ برای افرادی که نمی‌توانند برنامه رژیم کتوژنیک را به طور کامل اجرا کنند . با وارد کردن نظر خود به دیگران کمک کنید.
ردیف نظر نمایش