وارد کردن نظر در مورد آیا بیمارانی که سابقه سنگ کلیه دارند می توانند وارد رژیم کتوژنیک شوند؟ . با وارد کردن نظر خود به دیگران کمک کنید.
ردیف نظر نمایش